رييس اداره خوابگاه ها

نام و نام خانوادگي: سيد کريم طالب پور

رييس اداره امور خوابگاه ها

تلفن : 01135302822  /  نمابر: 01135302820

شرح وظايف و فعاليتها
1- برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه ثبت نام و پذيرش دانشجويان جديدالورود
2- نظارت و ثبت نام دانشجويان ورودي متقاضي خوابگاه
3- بررسي تقاضاهاي متقاضيان خوابگاه
4- اولويت بندي و تعيين واجدين شرايط اسکان در خوابگاهها
5- صدور معرفي جهت اسکان در خوابگاهها
6- هماهنگي در زمينه ثبت اطلاعات و آمار جاري خوابگاه
7- هماهنگي و پيگيري در زمينه وصول نقدي اجاره بهاي خوابگاهها
8- هماهنگي در زمينه پذيرش و ثبت نام خوابگاههاي خود گردان
9- نظارت بر امور جاري دانشجويان و رفع نيازهاي خوابگاهي آنان
10- هماهنگي و نظارت بر انجام امور جاري مجموعه خوابگاهها
11- پيگيري و تامين نيازها و ملزومات خوابگاهها
12- پيگيري و نظارت امور مربوط به رفع نواقص و معايب فني خوابگاهها
13- نظارت بر نحوه چينش خوابگاهها و اسکان دانشجويان
14- نظارت و اجراي مقررات و آئين نامه خوابگاهها
15- پيگيري و رفع مشکلات تجهيزاتي ، تاسيساتي و ساختماني خوابگاه تا حصول نتيجه
16- آماده سازي خوابگاه در هر نيمسال تحصيلي جهت اسکان دانشجويان
17- هماهنگي و پيگيري رفع مسايل ، خوابگاهها با جذب همکاري ادارات داخلي دانشگاه
18- ارتباط با ادارات شهري مرتبط با خوابگاهها از قبيل برق ، گاز ، مخابرات
19- نظارت بر هماهنگي پرسنل اداره خوابگاهها و عوامل مرتبط با امور خوابگاهي
20- تسويه حساب نهائي دانشجويان و اعلام ميزان بدهي نهائي دانشجويان به صندوق رفاه

 

آخرین بروزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۳/۲۲