مجتمع خوابگاهي شهيد نواب صفوي

جناب آقاي جعفر صادقيان

سرپرست مجتمع خوابگاهي شهيد نواب صفوي(پسران)   

تلفن تماس:01135255205-01135232383

اين مجتمع داراي 8 بلوک مي باشد که بلوک 1 براي دانشجويان مقطع دکترا بلوک 2،3،4

برامقطع کارشناسي ارشد وبلوک 5،6،7،8 برا مقطع کارشناسي مي باشد.
 
شرح وظايف و فعاليتها

1- پذيرش و اسکان دانشجويان معرفي شده از طرف اداره خوابگاهها
2- اسکان و انجام مراحل اداري تحويل اتاق و امکانات خوابگاهي
3- مهيا نمودن خوابگاهها براي اسکان دانشجويان
4- نظارت و هماهنگي در زمينه تقسيم اتاق و اموال دربين دانشجويان
5- بازديد روزانه از خوابگاهها و بررسي موارد موجود
6- هماهنگي در زمينه رفع کليه موارد موجود در خوابگاهها در کوتاهترين زمان ممکن
7- پيگيري در زمينه تامين مايحتاج خوابگاهها در زمينه امکانات و لوازم
8- کنترل و نظارت بر امور مربوط به دانشجويان و مجموعه مقررات خوابگاهي
9- هماهنگي در زمينه ثبت ميزان بدهي و گزارشات مرتبط به اداره خوابگاهها
10- اجرا و هماهنگي در زمينه عملي شدن برنامه هاي دانشگاه از طريق اداره امور خوابگاهها
11- درخواست و ييگيري خريد لوازم مورد نياز مجموعه خوابگاهها
12- برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه افزايش امکانات و خدمات صنفي در سطح خوابگاهها
13- تنظيم و ارائه گزارشات روزانه براي اداره خوابگاهها
14- محاسبه ميزان بدهي دانشجويان و اعلام آن به اداره خوابگاه
15- دريافت تميد مجوز اسکان و جابجائي دانشجويان در طول هر ترم
16- اقدام به تخليه خوابگاهها در تعطيلات تابستانه برابر تقويم اعلام شده
17- نظارت و کنترل امور خدماتي و پرسنل شاغل به کار در محيط خوابگاهها
18- اجراي برنامه و مقررات خوابگاهها
19- تعيين خسارت احتمالي دانشجويان به اموال دولتي و ارائه گزارشات مرتبط به اداره خوابگاهها
20- ايجاد فضاي آرام و افزايش سطح رفاهي خوابگاه براي ساکنين
21- هماهنگي و تحويل مراسلات پستي دانشجويان
22- نظارت بر کار پيمانکاران و بخشهاي خصوصي مشغول به کار در محيط خوابگاهها
23- حضور فيزيکي مستمر در خوابگاه برابر برنامه تعيين شده توسط اداره خوابگاهها

آخرین بروزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۳/۱۶